Φορολογικές Υπηρεσίες

project
  • Ενημέρωση και από κοινού οργάνωση φορολογικών υποχρεώσεων με έμφαση στην σωστή εφαρμογή τόσο της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων όσο και των διατάξεων των Ελληνικών & Διεθνών Λογιστικών Προτύπων & Στοιχείων προς αποφυγή των συνεπειών του νόμου.
  • Διαρκή ενημέρωση σε αλλαγές του νόμου με φυσική παρουσία αλλά και με έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση.