ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

5 SOS Aλλαγές στα εργασιακά εν όψει της νέας Τουριστικής περιόδου.

Με τον νόμο 5053/2023 εισάγονται νέες ρυθμίσεις σε καίριους τομείς του εργατικού δικαίου. Κύρια Σημεία του Νέου Εργασιακού Νόμου:

 1. Δοκιμαστική Περίοδος – Δόκιμος Εργαζόμενος
  • Απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας
  • Αν, κατά τη διάρκεια ή με το πέρας του χρονικού διαστήματος της ο εργοδότης κρίνει ότι η δοκιμαστική υπηρεσία του εργαζομένου δεν είναι επιτυχής, η σύμβαση υπό δοκιμή λύεται αυτοδικαίως. Αυτοδίκαιη λύση σημαίνει ότι δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις και οι διατυπώσεις περί καταγγελίας των συμβάσεων,
 2. Παράλληλη Απασχόληση
  • Η παράλληλη απασχόληση επιτρέπεται με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης (ιδίως τη τήρηση της 11ωρης συνεχόμενης ανάπαυσης ανά εικοσιτετράωρο),
  • Σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης ή πολλαπλής καταβολής εισφορών προσαυξάνονται οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές του εργαζομένου. 
 3. Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Μη Προβλέψιμου/Προκαθορισμένου Προγράμματος Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας
  • Θεσπίζεται, για πρώτη φορά ρητά, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας στις οποίες το πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη προβλέψιμο. Κύριες προϋποθέσεις σύναψης είναι οι εξής:
  • Να συμφωνείται ελάχιστος αριθμός αμειβομένων ωρών εργασίας, που δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός τετάρτου (1/4) του συμφωνημένου συνολικού αριθμού ωρών,
  • Να προκαθορίζονται συγκεκριμένες ώρες και ημέρες αναφοράς, εντός των οποίων θα παρέχεται η εργασία,
  • Ο εργαζόμενος να ειδοποιείται από τον εργοδότη για την ανάθεση της εργασίας εγγράφως ή με γραπτό μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου (sms) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, σε εύλογο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,
  • Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά από την ειδοποίηση και πάντως πριν από την ανάληψη της εργασίας ο εργοδότης ακυρώσει την ανάθεσή της, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση
 4. Υποχρέωση Ενημέρωσης Εργαζομένων
  • Μία (1) εβδομάδα το αργότερο από την έναρξη της εργασίας για τους όρους που αφορούν: την ταυτότητα των μερών, τον τόπο εργασίας, την ειδικότητα/αντικείμενο της εργασίας, την ημερομηνία έναρξης ή/και τη διάρκεια της σύμβασης, τη διάρκεια τυχόν δοκιμαστικής περιόδου, τις αποδοχές/τρόπο καταβολής, το πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας,
  • Έναν (1) μήνα το αργότερο από την έναρξη της εργασίας για τους όρους που αφορούν: την άδεια με αποδοχές, τις διαδικασίες λύσης της σύμβασης, τη Συλλογική Σύμβαση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
  • Προθεσμίες Ενημέρωσης Εργαζομένου κατά της Τροποποίησης Σύμβασης
  • Όταν μεταβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω στοιχεία της σχέσης εργασίας ο εργοδότης συντάσσει σχετικό έγγραφο, το οποίο παραδίδει στον εργαζόμενο το αργότερο μέχρι την πραγματοποίηση της μεταβολής
 5. Αντιμετώπιση Ζητημάτων Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένων
  • Προβλέπεται ότι η αδικαιολόγητη (αυθαίρετη) αποχή του εργαζομένου από την εργασία, για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του, εφόσον: Ο εργοδότης υποχρεωτικά ενημερώσει (οχλήσει) τον εργαζόμενο με κάθε πρόσφορο και αποδείξιμο γραπτό τρόπο και αναρτήσει το σχετικό έγγραφο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Συντάκτης ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ