ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
ALPHA TAXIS OFFICE PETROS KOTSOS & PARTNERS
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ-ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Η υγεία και η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού είναι πάντοτε πρωταρχική προτεραιότητα του
Ξενοδοχείου μας. To Ξενοδοχείο έχει εφαρμόσει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διαχείριση του Κορονοϊού, τις κατάλληλες
διαδικασίες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των πελατών και του προσωπικού
του, ενόσω οι πελάτες διαμένουν στο Ξενοδοχείο. Επομένως, είναι απαραίτητο όλοι οι πελάτες και
επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου να ακολουθούν αυστηρά τα
μέτρα και τις οδηγίες που παρέχονται από το Ξενοδοχείο, για την πρόληψη της μόλυνσης
και της μετάδοσης ιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Συνεπώς, κατά την παραμονή σας στο Ξενοδοχείο πρέπει να τηρείτε όλα τα σχετικά υγειονομικά μέτρα
(ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των φυσικών αποστάσεων, της απολύμανσης των χεριών και
της χρήσης μασκών προσώπου).

Πρέπει να παραμείνετε στο δωμάτιό σας εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της
διαμονής σας στο Ξενοδοχείο ήσσονος σημασίας συμπτώματα, όπως βήχα, πονοκέφαλο, ήπιο πυρετό και να
επικοινωνήσετε αμέσως με την υποδοχή (reception) του Ξενοδοχείου.

Μετά την αναχώρησή σας, παρακαλείσθε ρητώς να ενημερώσετε αμέσως το Ξενοδοχείο στην
περίπτωση που εμφανίσετε συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID-19 ή εάν έχετε θετικό
αποτέλεσμα σε εξέταση στην οποία υποβληθήκατε για τον COVID-19, εντός 14 ημερών από την αναχώρηση
σας.

Ο υπογράφων διά της παρούσης (α) δηλώνω και βεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί προσηκόντως ότι το
Ξενοδοχείο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού
περιεχομένου (κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμόν 1881/29.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19») και (β) αναγνωρίζω ότι το
Ξενοδοχείο ουδεμία ευθύνη φέρει (προς αποκατάσταση ζημίας ή άλλη), εφόσον τηρούνται τα μέτρα των εν
λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Αναγνωρίζω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα / πληροφορίες θα χρειασθεί να χρησιμοποιηθούν από το
Ξενοδοχείο στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων πρωτοκόλλων (και ιδίως σε περιπτώσεις πιθανών /
ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων) και ρητώς συναινώ σε αυτό.

Περαιτέρω, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοώ και συμφωνώ με όλα τα παραπάνω καθώς και με όλες τις
παρασχεθείσες πληροφορίες και έχω ενημερώσει προσωπικά όλα τα πρόσωπα στην κράτησή μου,
τα οποία συμφωνούν με όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες, και θα
συμμορφωνόμαστε όλοι με όλα τα συναφή μέτρα, πρωτόκολλα και τις απαιτήσεις που θα μας
κοινοποιηθούν από το Ξενοδοχείο.

ONOMA – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

PUBLIC HEALTH HOTEL GUEST INFORMATION
PLEASE READ CAREFULLY

Guests and staff health and safety is always our Hotel’s number one priority. The
Hotel has implemented in accordance with EU and local government guidelines on the
management of Coronavirus appropriate procedures to safeguard its guests and staff health and
safety whilst guests are staying at the Hotel. It is, therefore, essential that all guests using
the Hotel facilities strictly follow measures and guidance given by the hotel to prevent infection
and virus transmission to a maximum.

In this regard, while staying at the Hotel you must respect any and all related healthcare measures
(indicatively including physical distancing, hand washing, use of face masks).

You must stay in your room if you experience at any time during your stay at the Hotel minor
symptoms such as cough, headache, mild fever, and get in touch with the Hotel’s reception
immediately.

Upon departure, you are explicitly requested to immediately notify the Hotel if you develop
symptoms associated with COVID-19, or obtain a positive test result for COVID-19, within 14 days
following departure.

The undersigned hereby (a) declare and confirm that I have been properly informed that the Hotel
satisfies the provisions of the law regarding the special healthcare protocols (as provided under
the Joint Ministerial Decision 1881/29.5.2020 regarding the special healthcare protocols that will
apply to the touristic enterprises in light of the measures against COVID-19) and (b) acknowledge
that the Hotel shall not be held liable (for the restoration of damage or otherwise), as long as
the measures provided under said healthcare protocols are complied with.

I acknowledge that my personal data and information will need to be used by the Hotel, as
prescribed under the abovementioned protocols (and particularly in cases of potential or confirmed
infections) and expressly agree thereon.

I further confirm that I have read and understood and agree to all the above and all the
information given and I have personally informed all parties in my booking who agree with the
information given and we will all comply with any other related requirements, measures and
protocols notified to us by the Hotel

.[guest’s name & signature – date]

ΤΟ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ RECEPTION KAI ENA ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ