ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
ALPHA TAXIS OFFICE PETROS KOTSOS & PARTNERS
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Το ξεχασμένο… Βιβλίο Δρομολογίων για Φ.ΙΧ.

Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Α,Β,Γ) ή οι εκπρόσωποι τους έχουν υποχρέωση να εφοδιάζουν τους οδηγούς με βιβλίο δρομολογίων, ο τύπος του οποίου καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την τήρηση του καθορίζονται στην αρ. πρωτ. 1173/1980 απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Το βιβλίο δρομολογίων ισχύει για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και αποτυπώνει τα χρονικά όρια εργασίας του οδηγού συμπεριλαμβανόμενης της ώρας εκκίνησης και άφιξης του δρομολογίου. Το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την τήρηση του βιβλίου αυτού καθορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του ΒΔ 28/4-2-1938 περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 2, του Π.Δ. 882/10-9-1980 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 93/28-6-1986 .

Στην παρ.8 του άρθρου 21 του Ν.3144/2003 ορίζεται ότι η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων, δεν εφαρμόζεται όταν τα φορτηγά αυτοκίνητα οδηγούνται:

α) από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από μέλη της οικογένειάς τους,

β) από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν έχουν προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου.

Κατά συνέπεια οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί και απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού και οι οποίοι χρησιμοποιούν ΦΙΧ της εταιρείας πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλίο δρομολογίων. Το βιβλίο δρομολογίων πρέπει να έχει τόσες σελίδες ώστε ο αριθμός τους να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Στο βιβλίο δρομολογίων κάθε σελίδα πρέπει να αντιστοιχεί και σε μια ημέρα οδήγησης. Υπόχρεος για τον εφοδιασμό του οχήματος με το βιβλίο αυτό είναι ο εργοδότης ενώ υπόχρεος για την συμπλήρωση του είναι ο εργαζόμενος-οδηγός.

Με την ολοκλήρωση της ημέρας κόβεται η σελίδα από τον οδηγό και παραδίδεται στον εργοδότη αφού προηγουμένως έχουν υπογράψει και οι δύο. Το στέλεχος του βιβλίου αυτού παραμένει πάντα στο όχημα, προς επίδειξη σε τυχόν έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας κ.λπ..

Επισημαίνεται ότι από 12/11/2012, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υποπαραγράφου ΙΑ.13 του Ν.4093/2012, καταργήθηκε η θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων από την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι ο μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων συνιστά όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, σημαντική παράβαση κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με Aρ.πρωτ.: 2063/Δ1 632/3-2-2011. Επίσης με την ίδια απόφαση η μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό του ημερησίου βιβλίου δρομολογίων θεωρείται σημαντική παράβαση.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ