ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Ασφάλιση συγγενών σε επιχειρήσεις.

Με αφορμή καλοκαιρινούς ελέγχους από διάφορες υπηρεσίες στις τουριστικές περιοχές και όχι μόνο καλό είναι να ξαναθυμηθούμε την υποχρέωση η όχι ασφάλισης συγγενικού προσώπου. Για το θέμα μας σαν συγγενικά πρόσωπα που αφορούν τα παραπάνω η πρτοαιρετική ασφάλιση και μ΄νο εφόσον το επιθυμεί ο συγγενής , αφενός και αφετέρου εφόσον ο έλεγχος δεν διαπιστώσει εξαρτημένη σχέση εργασίας ( ωράριο σταθερό , μισθός που καταβάλλεται μέσω τραπέζης .Επίσης η επιτόπια παραδοχή απο τον συγγενή όπως εδώ εργάζομαι , έχω ειδικότητα πχ σερβιτόρου, έπιασα δουλεία τότε…και παράλληλα αποδεχτεί στο σημείωμα ελέγχου τα παραπάνω με την υπογραφή του καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει αποδεδειγμένα άλλους διοποριστικούς πόρους η είναι ανασφάλιστος.Ιδιαίτερη προσοχή σε εργαζόμενους συγγενέις με επιδοτούμενη ανεργία εκτός απο πρόστιμο έχει και συνέπειες στην επιδότηση κλπ .Ο έλεγχος σε πλήστες των περιπτώσεων που οι εξηγήσεις και τα στοιχεία δεν τον πείθουν μπορεί να τον θεωρήσει ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Συνεπώς :η λέξη Βοηθώ επικουρικά ..είμαι στο πόδι του επειδή λέιπει , είναι ασθενής και βοηθώ και πάντα με την επίδειξη της ταυτότητας . .

Να σημειωθεί ότι πολλές φορές έχει συμβεί διαφωνίες κε των υστέρων , μεταξύ συγγενών και να διεκδικείτε ασφάλιση , υπερωρίες , μισθοί επιδόματα κλπ.

Προτείνουμε στην περίπτωση απασχόλησης συγγενή για να αποφευχθεί μελλοντική σύγκουση συμφερόντων να υπάρχει μια δήλωση με γνήσιο υπογραφής που να δηλώνει ότι δεν επιθυμώ την ασφάλιση μου κατά την περίοδο αρωγής μου στην επιχείρηση του αδελφού μου , του συζύγου μου κλπ..

Προτείνουμε επίσης ειδικά για τα αδέλφια ,,την λέξη ΒΟΗΘΩ.και μόνο βοηθώ….. να αποφεύγονται αντεγκλήσεις με τον έλεγχο …καθώς έχουμε το δικαίωμα να μην υπογράψουμε κανένα έγγραφο….η έστω με κάθε επιφύλαξη …και όπου αναφέρεται κάτι που κρίνεται σκόπιμο η πονηρό να γράφουμε δεν αποδέχομαι το…επειδή δεν είναι αληθές και πραγματικό….

Προσοχή τα παραπάνω ισχύουν μόνο στην περίπτωση ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ…

Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι: Στο νέο ασφαλιστικό πλαίσιο του Ε.Φ.Κ.Α. δεν υπάρχει άμεση αναφορά στο θέμα «Ασφάλιση συγγενικών προσώπων», με εξαίρεση της έμμεσης αναφοράς που γίνεται με την εγκύκλιο Ι.Κ.Α. 33/2016, η οποία ναι μεν δημοσιεύθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 αλλά αφορούσε το νέο ασφαλιστικό καθεστώς.Αυτό πρακτικά δίνει το δικαίωμα σε συνδιασμό με τα παραπάνω ο έλγχος να καταλογίσει παράβαση γλυκαίνοντας στο διαταύτα ..κάνε ‘ένσταση… ίσως διακαιωθείς ..κλπ ..όμως το πουλί έχει πετάξει.

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος είναι τα παιδιά προς τους γονείς τους και οι γονείς προς τα παιδιά τους. Β’ βαθμού εξ αίματος είναι κατ’ ευθεία γραμμή ο παππούς προς τα εγγόνια και εκ πλαγίου τα αδέλφια μεταξύ τους.

Οι εξ αγχιστείας συγγενείς α’ και β’ βαθμού δεν καλύπτονται από τις παραπάνω διατάξεις για την ασφάλιση συγγενών και τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ με τις γενικές διατάξεις (εγκύκλιος 23/1989 ΙΚΑ).( Συγγένεια εξ αγχιστείας είναι η συγγένεια που έχουν δύο άτομα όχι εξ αίματος, δηλαδή να προέλθουν από κάποιο κοινό άτομο, αλλά η συγγένεια αυτή που δημιουργήθηκε πχ μετά από γάμο.)

Περαιτέρω, από 12/05/2016 έχουν την δυνατότητα να υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις και τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία σε εργοδότες που έχουν ατομική επιχείρηση και με τους οποίους δεν είναι σύζυγοι εκ γάμου, αλλά αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ.

Η ασφάλιση των συζύγων ή συγγενών α’ και β’ βαθμού συγγένειας είναι υποχρεωτική όχι όμως αυτοδίκαιη, ήτοι τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται με τις σχετικές διατάξεις μόνο εφόσον το επιθυμούν. Αυτό σημαίνει ότι για να αρχίσει και να τελειώσει η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών, θα πρέπει και να αναγγέλλεται εγγράφως στον Φορέα η έναρξη και η διακοπή της απασχόλησης από τον εργοδότη ή τον απασχολούμενο. Εάν δεν το επιθυμούν να ασφαλιστούν, δεν προκύπτει υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Ιδρύματος.

Στην περίπτωση ωστόσο, που ο εργοδότης ατομικής επιχείρησης επιλέξει να ασφαλίσει τον σύζυγο ή άλλο συγγενικό του πρόσωπο που απασχολείται στην επιχείρησή του, οφείλει να ακολουθήσει την ίδια ακριβώς διαδικασία πρόσληψης με οποιουδήποτε άλλου εργαζομένου, ήτοι α) Αναγγελία Πρόσληψης (Ε3) και β) Πίνακα Προσωπικού (Ε4) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εργάνη. Επιπλέον, σε αυτήν την περίπτωση η πρόσληψη δε θα μπορεί να είναι με μειωμένη ημερήσια απασχόληση, αλλά με πλήρης απασχόληση (εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 93/1996).Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να υπαχθούν απασχολούμενοι σύζυγοι και συγγενικά πρόσωπα του εργοδότη μόνο στην περίπτωση που ο εργοδότης διατηρεί ατομική επιχείρηση. Αντίθετα, δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις υπό την μορφή νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο.Ε., ΙΚΕ κτλ.), ανεξάρτητα από το γεγονός της συμμετοχής κάποιου κοντινού συγγενή με πολύ μεγάλα ποσοστά στο κεφάλαιο, ή στην διοίκηση της εταιρείας (π.χ. Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. της Ο.Ε.).Τέλος, τα πρόσωπα που ασφαλίζονται με τις ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται και επιδότηση ανεργίας σε περίπτωση λήξης της απασχόλησης.

Η ρύθμιση με ειδικές διατάξεις της ασφάλισης των προσώπων που συνδέονται με δεσμούς συγγένειας ή δια γάμου/ συμφώνου συμβίωσης με τον εργοδότη, αφενός δίνει τη δυνατότητα στα πρόσωπα αυτά να μην μένουν αποκλεισμένα από την κοινωνικοασφαλιστική προστασία, αφετέρου είναι αναγκαία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διέπουν την απασχόληση των προσώπων αυτών, καθόσον η απασχόληση αυτή μπορεί να μην παρέχεται λόγω σχέσης εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής, αλλά τα παραγωγικά της αίτια να είναι λόγοι ηθικής υποχρέωσης ή λόγοι κοινού οικογενειακού συμφέροντος, και ως εκ τούτου δεν θα ήταν ορθό να υπαχθούν στις γενικές διατάξεις περί ασφάλισης μισθωτών.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ