ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Μεταβατικές διατάξεις για τους ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής σε τουριστικά καταλύματα. ΚΥΑ με Αριθμ.10399 (ΦΕΚ Β’2621/30.05.2022

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

  1. Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50)

δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρό-
τερο από ενάμιση (1,5) μ., καθώς και για κολυμβητικές

δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof
garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές
κολυμβητικές δεξαμενές και μέχρι την 31.12.2022, το

φυσικό πρόσωπο που εκτελεί χρέη ναυαγοσώστη δύ-
ναται να βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού

καταλύματος, με δυνατότητα άμεσης επέμβασης, κατά
τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και
καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

  1. Ειδικά για τρέχον έτος και έως και την 31.12.2022,
    οι υπόχρεοι του άρθρου 5 δύνανται να προσλαμβάνουν
    ναυαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ,

παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρα-
κτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφόσον προσκομίσει
επιπλέον σχετική πιστοποίηση από την ίδια τη σχολή

ότι είχε υποβληθεί, κατά τον χρόνο έκδοσης της ανωτέ-
ρω βεβαίωσης, επιτυχώς σε θεωρητικές και πρακτικές

εξετάσεις. Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που έχουν
χορηγηθεί πριν την 01.01.2020.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2022

ΠΗΓΉ :ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΤΣΟΣ