ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ για Μμε Επιδότηση 40% για ΚΥΚΛΑΔΕΣ Αιτήσεις από 22/03/2023 .

Διαπιστώνεται για μια ακόμη φορά ότι οι ΚΥΚΛΑΔΕΣ έχουν μικρές πιθανότητες ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα εξαιτίας της <<θεωρητικά>> ανεπτυγμένης περιφέρειας όπου ανήκουν.

Ακολουθεί η προδημοσίευση της δράσης που σύμφωνα με το υπουργείο οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από την 22/03/2023

Δράση : Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 • Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.


Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

Η Δέσμη Δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων (651/2014, 1407/2013), προσαυξημένου κατά 20% ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.

Κατανομή προϋπολογισμού Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

 • 88.000.000€ για τις Περιφέρειες : Αττική και Νότιο Αιγαίο

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ),
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ),
 • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στον οδηγό της Δράσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )
 • Έμμεσες δαπάνες

Άποψη μα;ς:

Τα 88.000.000 δυστυχώς δεν μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες επιχειρήσεων ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Πρακτικά :αν υπέβαλαν 2933 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό έργου 30.000 δλδ το κατώτερο θα εξυπηρετούσε περίπου το 5 % των επιχειρήσεων Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.Αν υποβληθούν 500 αιτήσεις από ΑΤΤΙΚΗ -ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ και εγκριθούν με προϋπολογισμό πχ 150.000 τότε σχεδόν εξαντλείτε ο προϋπολογισμός των 88.000.000€.

Άποψη μας είναι ότι οι επιχειρήσεις των Κυκλάδων που θα εξυπηρετηθούν θα είναι πολύ λίγες (20-50) επειδή τόσο η βαθμολογία όσο και οι λοιπές παράμετροι εμποδίζουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να φτάσουν στην βρύση για μια ακόμη φορά.

Η Θεώρηση ότι οι Κυκλάδες δια του ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ είναι ανεπτυγμένες και κατά συνέπεια η κατανομή προϋπολογισμών είναι μικρότερη σε σχέση με άλλες περιφέρειες ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΊΨΕΙ άλλως θα έχουμε αποεπένδυση με αποτέλεσμα τα υποτιμηθεί το τουριστικό πλεονέκτημα των ΚΥΚΛΆΔΩΝ τα επόμενα χρόνια.

Ο προυπολογισμός της δράσης 88.000.000€ για ΑΤΤΙΚΗ και ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ επαρκεί το πολύ για 300 επιχειρήσεις….οι άλλες?????

Πέτρος Κώτσος & Συνεργάτες Λογιστές-Σύμβουλοι επιχειρήσεων  
Ζαν Αλαβάνου 2 Τήνος τκ 84200

☎️2283024020 ,6938773654,6937308109